การประชุมหารือเตรียมการ Unveiling of the Thailand Pavilion for the 2025 Osaka – Kansai Expo