ค่านิยมองค์กร ส.บ.ส. : ส = สมรรถนะเป็นฐาน บ = บริการด้วยใจ ส = ใฝ่สามัคคี

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

รางวัลเลิศรัฐ

PMQA

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน

การพัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประเมินคุณธรรม

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภายในและภายนอก)

Skip to content