Office Executive

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ผู้บริหาร สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร

นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา
นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม
และบริการการแพทย์ครบวงจร
นางสาวกิตติยา ศรีสุข
นางสาวกิตติยา ศรีสุข หัวหน้า
กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ
นางสาวกันยารัตน์ กุยสุวรรณ
นางสาวกันยารัตน์ กุยสุวรรณ หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
นางสาวกนกวรรณ ศีลโสภณ
นางสาวกนกวรรณ ศีลโสภณ หัวหน้า
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวศิรินภา สระทองหน
นางสาวศิรินภา สระทองหน หัวหน้า
กลุ่มแผนงาน

การพัฒนาด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)

ติดต่อเรา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน E-mail: callcenter@hss.mail.go.th

โทร : 02 193 7059

Sarabanihd@hss.mail.com

Opening Hours: 08:30 - 16:30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000