สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Thailand Medical Hub

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Wellness Tourism Routes

img circle

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(ตามเขตบริการสุขภาพ)

เขตสุขภาพที่ 1

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพที่ 5

เขตสุขภาพที่ 6

เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพที่ 12

การพัฒนาด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)

ติดต่อเรา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน E-mail: callcenter@hss.mail.go.th

โทร : 02 193 7057
โทรสาร : 02 1495601

Example@gmail.com

Opening Hours: 10:00 - 18:00

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000